Arrels St Ignasi: La justícia, irrenunciable humà

El què pretenem a Arrels Sant Ignasi és:

 • Acollir i acompanyar les persones en situació d’exclusió social (sense llar, les que pateixen addiccions, les que tenen importants carències socials, laborals, familiars, sanitàries…), per tal que elles puguin redescobrir la seva dignitat i refer la seva vida.
 • Donar a conèixer a la ciutadania la situació en què viuen aquestes persones.

Els nostres valors:

 • Acollida: la nostra prioritat no és l’èxit sinó l’acolliment de les persones.
 • Personalització: per nosaltres cadascú és diferent, únic i irrepetible. Les característiques comunes no esborren el caràcter personalitzador de les nostres intervencions socioeducatives.
 • Equilibri en les intervencions educatives: cal anar buscant un adequat equilibri entre tendresa i fermesa, comprensió i estimulació, de manera que les actuacions de la nostra relació d’ajuda defugin actituds paternalistes o de distància desproporcionada.
 • El dinamisme evolutiu: volem obrir dinàmiques de processos de canvis positius, promovent així la recuperació i normalització.
 • Atenció integral: la nostra acció ha de tenir en compte totes les dimensions: familiars, relacionals, laborals, materials…
 • Reinserció o inclusió: el recorregut i objectiu final de la nostra aposta educativa és la inclusió crítica en la normalitat social.
 • Referent permanent: volem ser un referent per als nostres usuaris, i sigui quin sigui l’estat o situació en què es trobin, sempre s’hi han de sentir acollits.
 • Opció pels més necessitats: la població que prioritàriament s’ha d’atendre, d’acord amb les nostres possibilitats, ha de ser la més necessitada i amb més carències.
 • Solidària i coordinada amb altres institucions amb finalitats afins: intentem dur a terme el nostre servei sumant forces amb altres institucions públiques o privades que tinguin finalitats semblants i complementàries.

Isabel Baró – Testimoni d’una voluntària d’Arrels Sant Ignasi:

Com vivim aquests valors?

Intento que la meva vida, en el treball i fora d’aquest, sigui  plena d’Amor. No puc separar el treball professional del “voluntariat” a Arrels, tot i que és aquí on jo sento la meva essència de vida.

El valor de vida que ho engloba tot és l’Amor, que em suposa un buidament de mi mateixa. Vull lluitar contra la marginació, l’exclusió social, la pobresa... donant de mi tot el que puc: acompanyament, escolta activa, empatia, compassió, misericòrdia, esperança. Tot això em dóna pau i felicitat.

Rosa Majoral i Josa
Directora Arrels Sant Ignasi